Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller för varje person som delar personuppgifter direkt eller indirekt med Earton Media AB, org. nr 556611-6694, (samt varumärket Magazin24).

Vi använder insamlad information om våra kunder och användare av följande anledning:

 • för att kommunicera med våra användare och kunder med anledning av användar-/kundrelationen, vilket inkluderar både administrativ kommunikation som exempelvis återkoppling i ett kundtjänstärende och marknadsföringskommunikation riktad direkt till dig
 • för att marknadsföra våra tjänster och webbsidor som finansieras genom reklamintäkter
  Vissa annonser på magazin24.se kan väljas utifrån information om dig som vi kombinerar och bearbetar för att du ska se annonser som vi tror kan vara relevanta för dig. Vi kombinerar information om till exempel din position, din åldersgrupp eller innehåll du visat intresse för.

Ingen av de tekniker vi använder för intressebaserad reklam samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Personuppgifter som vi samlar in
Vi samlar in personuppgifter för att våra tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du oss direkt, exempelvis när du fyller i ett formulär (familjesidan, tipsa oss etc) eller när du deltar i en undersökning eller tävling, eller registrerar dig för ett nyhetsbrev.

Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom användning av cookies på våra webbsidor och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, såsom IP-adress, språkinställningar och push-inställningar.

Vi kan även hämta uppgifter från externa företag eller myndigheter s k tredjepartskällor, exempelvis öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten, såsom SPAR (Statens Personadressregister).

Vilka uppgifter som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss, dina val, inklusive dina integritetsinställningar på dator eller mobil och de funktioner du använder i tjänsterna.

Den data vi samlar in kan innefatta följande:

 • Namn och kontaktuppgifter. För- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransadress och andra liknande kontaktuppgifter.
 • Demografiska data till exempel ålder och kön.
 • Enhets- och användningsdata. Vi samlar in data om din enhet och hur du och din enhet interagerar med våra tjänster. Vi samlar även in data om enheten och nätverket som du använder för att ansluta till våra tjänster. Det kan även innehålla information om IP-adress och språkinställningar. Besöksstatistik på magazin24.se använder anonymiserade IP-adresser.
 • Övrigt. Vi samlar även in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner du skriver, eller frågor och information du lämnar i kundtjänstärenden.

Om det skulle uppkomma behov av att hantera utökade personuppgifter har vi ett högre skydd. Vi kommer då att att be om ditt samtycke innan vi behandlar sådana personuppgifter, t ex vid en behovsanalys hos en av våra kunder.

Vem delar vi dina uppgifter med?
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Var behandlar vi dina uppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Inställningar
Genom inställningar i din webbläsare eller push-inställningar i din telefon kan du göra generella inställningar för exempelvis cookie-historik och platsinformation.

Webbläsarbaserade kontroller

 • Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i vår Cookie-policy.
 • Spårningsskydd. Vissa webbläsare har en funktion som kallas Spårningsskydd som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbsidor som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbsidor, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredje partssidor kan samla in om dig.

Dina rättigheter
Du har följande individuella rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter:

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 • Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.
 • Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits genom dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig i de fall där vårrätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
 • Du har rätt att i vissa fall göra invändning mot användning av dina personuppgifter med följd att vi eventuellt måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger intresset att inte få personuppgifterna behandlade,
 • Du har rätt att när som helst invända mot direktmarknadsföring med följd av vi inte längre får fortsätta använda uppgifterna för det ändamålet.
 • Rätt att återkalla samtycke. Vid behovsanalys av ditt företag kan vi behöva be om ditt samtycke och du har rätt att när som helst återkalla samtycket.
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

Vi bearbetar dina personuppgifter på behovsbasis, t ex för att kunna tillhandahålla de tjänster som du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och lagliga skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla andra berättigade intressen.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar begäran om dina rättigheter och förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar som utgångspunkt. Åtgärderna vidtas inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd.

Undantag för redaktionellt innehåll

Redaktionellt innehåll som artiklar, bilder och tv-inslag omfattas inte av Dataskyddsförordningen (GDPR). Det betyder att man inte har rätt att begära att en artikel ska raderas med hänvisning till GDPR. Upptäcker man felaktigheter i publicerat innehåll kontaktar man ansvarig utgivare.

Säkerhet
Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem med begränsad åtkomst i skyddade lokaler.

Lagring
Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de anledningar som de används till, till exempel så länge det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, för att bibehålla och förbättra befintliga tjänsters prestanda, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation, bedriva utveckling av våra tjänster och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

De kriterier som avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är:

 • vilken anledning använder vi uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring
 • vilken typ av uppgifter det rör sig om, dvs en känslig uppgift om t ex detaljerade uppgifter om ett företags marknadsföringsbehov sparas kortare tid än exempelvis vanlig kontaktinformation
 • vilken relation har vi till dig, dvs om du är en befintlig, före detta eller potentiell användare/kund.

Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det. Vi använder dina uppgifter till marknadsföring bara om det är tillåtet enligt lag och du inte har invänt mot det.

Ändringar
Eventuella ändringar i denna policy meddelas i ändringshistoriken längst ned på sidan. Om ändringarna är väsentliga, kan vi även meddela dig på annat sätt eller vid särskilda behov även be om ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig
Earton Media AB, org.nr 556611-6694 är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

Kontaktuppgifter
Earton Media AB
Stora gatan 12
731 30 KÖPING

Tele: 0221-209 10
E-post: info@magazin24.se


Ändringshistorik
2018-05-24 | Publicering av personuppgiftspolicy för Earton Media AB

Kommentera artikeln

+
-