Debatt
11:33 | 13 oktober 2020

Debatt: Lantmäteriet visar inte saklighet och opartiskhet

Debattartikel signerad sakägarna, Strategigruppen Norr Mälarstrand och föreningen VA-i-tiden.

Ett flertal sakägare har inlämnat ett särskilt yttrande kring den lantmäteriförrättning i ärende U18215 kring Köpings kommun planerade ledningsdragning vid Norrmälarstrand.

Sakägarna anser att det inte finns någon konsekvensbeskrivning för projektet visavi de 235 fastighetsägarna. Det gäller bland annat hur framkomligheten på vägarna vid ledningsdragning i dessa ska kunna garanteras för boende, besökande och utryckningsfordon enligt plan- och bygglagen. Med en minsta bredd på väg på 2,5 meter med privata tomter på ömse sidor där kommunen hävdar en arbetsbredd på 8-16 m anser sakägarna att ledningsprojektet överhuvudtaget inte är genomförbart och därför inte ska beviljas av lantmäteriet.

Det faktum att lantmätaren i diskussion med Köpings kommun uttryckt att framkomlighetsfrågan på vägarna lämpligen bör hållas utanför lantmäteriförrättningen gör att sakägare ifrågasätter sakligheten och opartiskheten, allas likhet inför lagen, dvs objektiviteten från lantmätarens sida enligt regeringsformen 1 kap 9§.

Vidare har kommunens företrädare av lantmäteriet begärt att när det gäller värderingsarbetet av de intrång kommunen gör i andras mark framhåller ” att det vore bra att få det senast nästa vecka för vår styrelse i VME och få det godkänt ”. Sakägarna ifrågasätter varför VME:s styrelse ska få en redovisning och godkänna lantmätarens värdering av de kostnader kommunen ska betala till markägare för de intrång man begär att få göra.

Sakägarna anser att det enligt ledningslagen § 6 innebär att olägenheterna med sökta ledningsprojektet vid Norrmälarstrand överstiger nyttan med detsamma såväl den ekonomiska belastningen men även det ideella värdet att inte kunna behålla sin fastighet pga kostnaden enligt prop 1972:109 s. 219.

Genomförandet av lantmäteriförrättning 2020-08-27 via digitalt sammanträde där inte alla sakägare har digital kompetens och digital utrustning samt där en del av dem som försökte delta inte kunde höras eller se vissa kartor innebär att alla inte kunnat bevaka sina lagliga intressen och därmed lidit en rättsförlust. Förslaget om möte via internet kom dessutom från kommunen varför allas likhet enligt lagen från lantmäteriets sida ifrågasätts.

Sammanfattningsvis anser sakägarna att lantmäteriet i förrättningen inte visat den saklighet och opartiskhet som regeringsformen, myndighetsförordningen och förvaltningslagen kräver av en självständig förvaltningsmyndighet och avslutar sitt särskilda yttrande med ett antal yrkanden i den fortsatta handläggningen kring planerad ledningsdragning vid Norrmälarstrand.

Sakägarna genom Kent Andersson

Stragtegigruppen NorrMälarstrand

Föreningen VA-i-tiden


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till redaktion@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-