KÖPING
14:53 | 23 november 2022

”Norrmälarstrand ska bli ett nytt Malmön”

Strategigruppen Norrmälarstrand ifrågasätter kalkylerna.

Beslutsunderlaget till KFs beslut 2016-11-28 om Norrmälarstrand från tekniska chefen Christer Nordling, bestod av fem sidor, en med hänvisning till lag om vattentjänster, två sidor med kartor med områdena och avslutningsvis två sidor med uppräkning av berörda fastigheter.

Konsekvensanalysen för såväl förtroendevalda och berörda fastighetsägare KF lyste helt med sin frånvaro, i motsats till nuvarande konsekvensensanalys av ett beslut enligt motionen från (M) omtag inför KF 2022-11-28. Norrmälarstrand ska bli ett nytt Malmön om (S, V) och övriga får bestämma.

Kalkylen anges till 100 mkr (2022), 2016 (84 mkr). Vem har utarbetat kalkylen och hur säker är denna i dagens värld med en skenande inflation och prisökningar som slår alla rekord? Vår kalkyl är 150 mkr efter dialog med grävbranschen. Gäller fortfarande maxtaket på 311 tkr per fastighet? Vad står det i avtalet om hävning och varifrån kommer siffran 2-13 mkr i skadestånd. Hur kan VD upphandla sjöförlagd ledning parallellt med att det föreligger en motion kring omtag som enligt uppgift har stöd från en majoritet i KF och dessutom upphandla två gånger. Det framgår som en lek med skattemedel.

Konsekvensen av ett omtag i VA, blir stora omprioriteringar i det administrativa arbetet i kommunen säger tjänstemännen unisont. En kommun ska tjäna medborgarna och inte tvärtom. Samhällsbyggnad skriver att de inte kan förelägga flera fastigheter att ordna en enskild gemensam vatten och avloppsanläggning enligt miljöbalken. Påståendet haltar betänkligt då kommunens miljöinspektörer tillåtit Sjölunda-Näs att göra en sådan VA-anläggning till en kostnad av 120 tkr per fastighet 2016 och undantaget området från det kommunala verksamhetsområdet Norrmälarstrand. Var finns konsekvensen i VA-frågor?

Tillsynsbesök enligt miljöbalken åvilar kommunen redan idag men kommunen gör inte detta och bryter alltså mot miljöbalken. Kommunen uppskattar att många avlopp inte uppfyller dagens lagkrav. Sanningen är ju att det inte finns någon definition av förorening från enskilda avlopp, vilket också var dåvarande miljöminister Bolunds svar på en interpellation i riksdagen till Malmberg (M) hösten 2021 att det är ingen som vet vad som är en förorening från en enskild VA-anläggning.

Kommunen pekar vad gäller bygglov på risk för ifrågasättande av likabehandling. Vi frågar oss var likabehandling av VA vid Norrmälarstrand finns i relation till Sjölunda-Näs och Stora Aspholmen. Hur kunde kommunen undanta Stora Aspholmen från kommunalt verksamhetsområde? Har eventuella föroreningar helt upphört från ön genom kommunfullmäktiges beslut som med ett trollspö?

Konsekvensen utbyggnad kommunalt VA avbryts skulle riskera att fastighetsägare eventuellt kan rikta ersättningskrav mot kommunen om genomförandeplanen inte följs. Utifrån vilket/vilka lagrum kan ersättningskrav ställas?

Genomförda myndighetsbeslut i projektet kan komma att stå i strid mot det nya KF-beslutet vid ett omtag och innebära ett nytt beslut. Myndigheten kan behöva fatta nya beslut som är i strid mot tidigare myndighetsbeslut. Kommunens trovärdighet kan ifrågasätts och det kan innebära stor risk för skadestånd. Utifrån vilket lagrum kan dessa skadeståndsanspråk ställas? Påståendena saknar helt juridisk grund. Besluten kan även JO-anmälas av berörda parter. I JO:s ämbetsberättelser återfinns kommuner som struntar i att följa domstolsbeslut, dvs ren och skär domstolstrots och som inte renderar några som helst åtgärder mot kommunen.

Kommunen ska ta särskild hänsyn till förutsättningar för att tillgodose behovet av vattentjänster genom enskild VA-anläggning som kan godtas, kraven i miljöbalken har inte ändrats säger kommunen. Utifrån mark-och miljödomstolen i Växjö, mål nr 4660/2020 avseende Nybro kommun skriver domstolen att en VA-anläggning från 1973 inte kan förbjudas att användas på grund av ålder utan enbart utifrån funktion och kommunen måste påvisa olägenhet vad gäller människans hälsa och miljö. Såväl

Växjö och Hörby kommun har beslutat att det före förbud att använda en enskild VA-anläggning måste kommunen kunna påvisa olägenhet för människans hälsa och miljön.

Nej, denna redovisade konsekvensanalys av tjänstemännen på uppdrag av Elisabeth Salomonsson upplever vi som det biskop Hans Brask skrev ”Härtill är jag nödd och tvungen ”.

Strategigruppen Norrmälarstrand

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-