Debatt
12:11 | 27 oktober 2019

P7: “Arboga växer och utvecklas”

Debattartikel från P7-majoriteten om Arbogas framtid.

Representanter för P7-majoriteten i Arboga. Foto: David Eriksson/arkiv

Arboga är och ska förbli en välskött kommun. Det betyder ordning och reda, god ekonomi och hushållning med våra resurser. 

Arboga ska bli ett föredöme som förvaltar och vårdar sin kultur för eftervärlden. Stadsmiljön i centrum och miljön på landsbygden ska bevaras. Vi vill göra vår stadskärna mer attraktiv och tillgänglig samt främja handel och turism. Vi värnar om och utvecklar Arbogas viktiga besöksmål. 

Arboga Kommun ska vara en bra arbetsgivare som ger personalen stort eget ansvar och uppmuntrar nya initiativ och utveckling. Vi anser att kommunens gemensamma värdegrund PUMI kommer skapa bättre styrbarhet, ökad effektivitet och stärkt identitet. PUMI står för en förkortning av orden; professionella, uthålliga, modiga och innovativa.

Arboga ska ha en hållbar framtid i miljöfrågor för att göra kommunen attraktiv för invånare och företag. Vi verkar för att Arboga kommun, i sin verksamhet, arbetar aktivt för att hitta klimatsmarta, miljövänliga alternativ och lösningar samt att underlätta för varje medborgare att göra rätt för sig mot miljön.

Vi har goda förutsättningar för att vår positiva utveckling ska fortsätta, men vi står nu inför utmaningar som vi måste hantera. Förutsättningarna för att bedriva kommunens viktiga uppgifter förändras. Kraven från staten och förväntningarna från våra medborgare förändras. Våra verksamheter måste anpassas till den nya tiden. 

Områden där vi ser ett särskilt behov av att göra saker på ett nytt sätt är bland annat:

Skolan

Utbildning och kunskap kommer att vara mycket viktigt för de som är unga i dag. Skolverket ställer nya krav på likvärdig och jämlik skola, utifrån detta görs en översyn av vår skolorganisation. Arboga har 2019 länets bästa skolresultat. Våra skolor ska fortsätta erbjuda bästa tänkbara förutsättningar för lärande. Vår målsättning är att vi ska ha en hög grad av elever med godkända betyg, vi ska vara bättre än riksgenomsnittet i andel elever som när de högre målen. Vi ska aktivt arbeta med framtidens redskap utifrån beprövad och evidensbaserad forskning (digitalisering). Goda pedagoger i en trygg miljö ska förbereda våra ungdomar för deras vuxna liv. 

Skolenheterna ska vara av den storlek som behövs för att:

• Miljön ger goda förutsättningar för alternativa former av lärande, i större eller mindre grupper.

• Vara attraktiv för behöriga lärare, skapa miljö för en stabil arbetsgrupp med de kompetenser som behövs.

• Lokalerna ska vara rationellt utformade för att skapa en god arbetsmiljö.

• Kringresurser, som till exempel specialpedagoger och skolhälsovård, finnas på skolan Verksamheten ska vara kostnadseffektiv.

Vård och omsorg

I Sverige och i vår region har nu påbörjats en utveckling mot framtidens ”Nära vård”. Ett nytt sätt att tänka, att föra vården nära människorna med mobila team och satsa på den förebyggande och primära vården. I kommunens vård och omsorg för äldre eller för personer med funktionshinder kan samma förhållningssätt utvecklas vidare. 

Kommunens vård och omsorg ska vara inriktad på att:

• Sätta den som har behov av vård i centrum.

• Förebyggande och nära vård, med mer delaktighet och självbestämmande.

• Erbjuda alternativ och möjligheter att bo kvar hemma, använda de tekniska och digitala lösningar som finns.

• Särskilt boende och gruppbostäder i lokaler som uppfyller dagens krav och är rationellt utformade för att skapa en god boende- och arbetsmiljö.

• Erbjuda personalen villkor som gör arbetet attraktivt.

• Verksamheten ska vara kostnadseffektiv.

Kultur och fritid

Vi har en tradition i Arboga av ett rikt kultur- och fritidsliv. Det gör kommunen attraktiv att besöka och att bosätta sig i. Även de verksamhetsområden som inte tillhör kärnverksamheten behöver utvecklas för att bidra till livskvalitet för våra innevånare. Olika mötesplatser och föreningsliv är en viktig del såväl i integrationen som för unga eller ensamma äldre.

Kommunens kultur och fritidssektor ska vara inriktad på att:

• Ge föreningarna möjlighet till delaktighet och påverkan.

• Skapa alternativa mötesplatser och varierade, utvecklande aktiviteter för barn och unga.

• Förebygga ensamhet och stärka sociala nätverk i staden såväl som på landsbygden för alla åldrar.

• Förebyggande friskvård och ökad livskvalitet.

• Trygga bibliotekets och fritidsbankens verksamhet.

• Verksamheten ska vara kostnadseffektiv

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-