Hallsta/Sura
11:53 | 14 november 2021

Beslut om gemensamt VA-bolag

Kommunfullmäktige i Hallstahammar, Surahammar och Västerås har beslutat att bilda VA-bolag.

Foto: David Eriksson/arkiv

Efter omfattande arbete där man har utrett möjligheterna för att bilda en gemensamt VA-bolag har nu kommunfullmäktige i Hallstahammar, Surahammar och Västerås fattat beslut om att förverkliga visionen.

På sin hemsida skriver Hallstahammars kommun att man påbörjat arbetet med att sätta upp bolaget och utse styrelse och vd. Mälarenergi Vatten AB beräknas vara klart till halvårsskiftet 2022, och kommer att ingå som ett delägt dotterbolag inom Mälarenergi-koncernen.

Mälarenergi Vatten AB kommer att stå för produktion och distribution av dricksvatten och avloppsrensning, samt ha ansvar för drift, underhåll, utveckling och exploatering i de tre kommunerna.

– Det här är en nödvändig utveckling. Framtiden bygger på samverkan och ska vi över tid kunna förse innevånarna i Surahammar med bra och hållbara lösningar inom VA-området är det här en bra väg att gå. Det är skönt att den dialog vi inledde 2016 om ett samarbete nu äntligen har gett resultat och att vi på riktigt kan sammanföra våra verksamheter i en gemensam organisation och arbeta framåt, säger Johanna Olofsson, kommunstyrelses ordförande i Surahammar.

Hallstahammars kommun skriver vidare på sin hemsida:

”Ägandet av anläggningarna; vattenverk, reningsverk och distributionsnät, kommer att ligga kvar inom respektive kommun och verksamheten kommer även fortsättningsvis regleras av lagen om allmänna vattentjänster. Det innebär bland annat att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte, respektive VA-kollektiv (kommun) står för sina egna kostnader och att varje kommun sätter egna taxor och priser.”

Om allt går planenligt beräknas bolaget vara bildat till den 1 januari 2022. Därefter kommer verksamhets- och personalövergångar att ske successivt till det gemensamma bolaget.

– För Hallstahammar betyder det här att vi blir starkare inom VA-området, och förutsättningarna för att på ett hållbart och långsiktigt sätt kunna säkra leveranser av dricksvatten och avloppsrening stärks. Det är ett bra sätt att dela resurser och det ger bra förutsättningar för att säkerställa att vi har tillgång den kompetens och de specialister som verksamheten behöver, säger Catarina Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Hallstahammar.

Mälarenergi Vatten AB kommer att ägas till 85 procent av Mälarenergi AB, till 9 procent av Hallstahammars kommun samt till 6 procent av Surahammars Kommunalteknik AB. Bolagets säte kommer att vara Västerås och styrelsen bestå av representanter, fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare, utsedda av respektive ägare.

– Det är bra att vi fått ett tydligt beslut och att vi nu kan starta arbetet med att dra nytta av de fördelar ett fördjupat samarbete inom VA-området ger för den framtida dricksvattenförsörjningen och den biologiska statusen i berörda sjöar och vattendrag. Vi har ju andra verksamheter i både Hallstahammar och Surahammar, så det stärker också den regionala samverkan ytterligare till nytta för innevånarna i våra tre kommuner, säger Carin Lidman, styrelseordförande Mälarenergi AB.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-