KÖPING
10:36 | 18 november 2023

Straffavgifterna växer

Köpings kommun får betala 1,3 miljoner kronor till staten.

Magazin24 avslöjade tidigare att Förvaltnings­rätten beslutat om straffavgift för Köpings kommun. I vår fortsatta granskning har vi  hittat fler domslut. Straffavgifterna till staten växer och summan är nu 1,3 miljoner kronor.

Vi kan dokumentera ytterligare fem beslut i Förvaltningsrätten och ett fall där dom väntas. Samtliga ärenden handlar om beslutat stöd enligt LSS och SoL, som har verkställts ända upp till 21 månader efter beslut. LSS (Lag om stöd och service) till vissa funktionshindrade. SoL är en förkortning av Socialtjänstlagen.

LSS är ett komplement till andra lagar och ger brukaren rätt till särskilt stöd genom tio olika insatser, till exempel personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice i hemmet och daglig verksamhet.

 1. Den första domen kom den 2 februari 2023. Den lyder: ”Förvaltningsrätten bifaller ansökan och ålägger Köpings kommun att betala en särskild avgift om 156 300 kronor till staten”. Av utredningen i målet framgår att kommunen har dröjt med att verkställa beslutet om daglig verksamhet i över ett år.

  Köpings kommun accepterar avgiften.

  IVO påpekar:
  ”Av kommunens dokumentation i ärendet har det inte redovisats hur kommunen har arbetat för att verkställa den aktuella insatsen. Mellan beslutet om bifall och återtagande av ansökan finns inga anteckningar överhuvudtaget.”
 2. En månad senare, den 10 mars, kommer en dom i Förvaltningsrätten i ett liknande fall. Domen gäller avlösarservice i hemmet. Vi läser i domen:
  ”Förvaltningsrätten bifaller Inspektionen för vård och omsorgs ansökan och ålägger Köpings kommun att till staten betala en särskild avgift om 35 600 kronor.”
  Totalt uppgår dröjsmålet till 14 månader och 16 dagar, 442 dagar.

  Köpings kommun accepterar avgiften.


  ”IVO finner det anmärkningsvärt att kommunen inte haft något förslag på avlösare att erbjuda under dröjsmålet. Kommunens skäl till dröjsmålet anges vara att de haft rekryteringsproblem och långvarig sjukdom hos enhetschefen. IVO kan dock inte utläsa att sökande haft några specifika krav eller önskemål som föranlett svårigheter att rekrytera en avlösare. Hänsyn tas inte till kommunens problem med bemanning vid sjukdom utan IVO anser att en kommun måste ha fungerade rutiner även vid frånvaro i personalgruppen”.
  I domen läser vi vidare:

  ”Det saknas journalanteckningar för merparten av dröjsmålet.”
 3. En dom är daterad den 25 augusti 2023 och gäller insats om daglig verksamhet. I detta beslut kan vi läsa:

  ”Förvaltningsrätten bifaller Inspektionen för vård och omsorgs ansökan och ålägger Köpings kommun att till staten betala en särskild avgift om 257 700 kronor.”
  Totalt uppgår det oskäliga dröjsmålet till 14 månader och 16 dagar, 442 dagar.

  Köpings kommun accepterar avgiften.

  Flera förklaringar beskrivs vara orsaken till den försenade insatsen.


  ”Kommunen har fört fram att dröjsmålet delvis berott på pandemin, att det saknats en chef inom verksamheten och att den rekryteringen drog ut på tiden samt att kommunen har haft behov av fler och större lokaler.”
  IVO bemöter förklaringarna med ”… att hänsyn inte ska tas till utdragen rekrytering eller lokalbrist eftersom det berör kommunens verksamhet på en generell nivå ….”
 4. Den 6 oktober fattar domstolen i Uppsala det beslut som vi tidigare rapporterat om på magazin24.se den 30 oktober. Vi läser:
  ”Förvaltningsrätten bifaller Inspektionen för vård och omsorgs ansökan och ålägger Köpings kommun att betala en särskild avgift till staten om 333 900 kronor.”

  Köpings kommun accepterar avgiften.

  IVO skriver i sin ansökan: ”Ansvariga har inte arbetat aktivt och regelbundet med ärendet i den utsträckning som krävs. Eftersom kommunen haft sina dagliga verksamheter öppna under pandemin kan IVO inte se att pandemin försvårat möjligheten att verkställa beslutet.”
 5. Förra veckan, den 7 november offentliggjorde Förvaltningsrätten ytterligare ett domslut mot Köpings kommun, med hänvisning till Socialtjänstlagen. Domen lyder:
  ”Förvaltningsrätten bifaller delvis Inspektionen för Vård och Omsorgs ansökan och ålägger Köpings kommun att till staten betala en särskild avgift om 548 000 kronor”.
  Av utredningen i målet framgår att kommunen har dröjt med att verkställa bistånd i form av särskilt boende i 10 månader.

  Köpings kommun accepterar avgiften.

  Kommunen berättar om sina planer för att minska köerna. Domstolen kommenterar: ”De åtgärder kommunen beskriver går inte utöver vad som normalt förväntas av en kommun.”
  Handläggarens dokumentation är bristfällig, konstaterar Förvaltningsrätten.
 6. Ytterligare ett ärende ligger hos Förvaltningsrätten. Det lämnades in av IVO den 24 maj 2023. IVO yrkar i detta ärende på en särskild avgift på 98 900 kronor. IVO menar att Köpings kommun har dröjt oskäligt lång tid med att verkställa ett beslut om insats.Kommunens dokumentation kritiseras av IVO:

  ”Av journalanteck­ning­arna framgår att det går lång tid mellan kommunens kontakt med den enskilde och det är först 13 månader efter bifall som handläggare följer upp aktuell insats. Det framgår därmed inte om eller hur kommunen arbetat för att verkställa beslutet”
  IVO anser:
  ”Med hänvisning till den tid som den enskilde fått vänta kan dröjsmålet ej anses som ringa”.

  Ärendet ligger för beslut …

Enligt IVO finns inga motsvarande domar med straffavgifter i Arboga och Kungsörs kommuner för åren 2022 och 2023.

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-